Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công nghệ thông tin

I. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng kế hoạch chiến lược, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và tư vấn theo Luật công nghệ thông tin của Quốc hội, các qui định về Công nghệ thông tin của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Y tế ban hành.

II. Nhiệm vụ

Tham mưu, tư vấn

 1. Chủ trì xây dựng chiến lược công nghệ thông tin, kế hoạch phát triển hạ tầng và ứng dụng phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu và tư vấn của nhà trường
 2. Chủ trì xây dựng các văn bản qui chế liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu và tư vấn của nhà trường, bao gồm cả hệ thống mạng và trao đổi thông tin trong nhà trường
 3. Tổ chức nghiên cứu, phân tích dự báo các vấn đề có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ theo phân công

Quản lý, cung cấp dịch vụ CNTT trong và ngoài trường ĐHYTCC

 1. Tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của nhà trường:
  • Thiết kế, thi công cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin theo kế hoạch đã được phê duyệt.
  • Quản lý hệ thống máy chủ, máy trạm, các phòng máy phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, khảo thí và duy trì hệ thống mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN), mạng điện thoại nội bộ của nhà trường; là đầu mối kết nối với mạng thông tin giữa Bộ Y tế, Bộ Giáo dục - Đào tạo và các tổ chức có liên quan
  • Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường viết phần mềm, xây dựng, quản hệ thống lý website.
  • Quản lý về mặt kỹ thuật toàn bộ các thiết bị tin học trong trường, bảo đảm sự hoạt động liên tục, thông suốt của hệ thống; hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng khi có yêu cầu
  • Phối hợp với các đơn vị thuộc nhà trường và các tổ chức có liên quan thực hiện công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống tin học, cơ sở dữ liệu điện tử của nhà trường
 2. Triển khai các chương trình, dự án về đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp với các bộ phận chuyên môn xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực y tế công cộng cũng như các cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý của nhà trường:
  • Chủ trì xây dựng, triển khai các đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu ngành, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu tri thức theo phân công của Hiệu trưởng
  • Tổ chức xây dựng, thuê, mua, hướng dẫn sử dụng các phần mềm phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin của nhà trường theo qui định của pháp luật và phân công của Hiệu trưởng;
  • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc nhà trường và các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của nhà trường, bao gồm cả công tác lưu trữ, xử lý, quản lý và kiểm soát việc khai thác nguồn thông tin phục vụ yêu cầu quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định;
 3. Bảo đảm kỹ thuật cho việc cung cấp dịch vụ hành chính trên mạng thuộc phạm vi quản lý của nhà trường.
 4. Kết hợp với bộ phận giảng dạy xây dựng, quản lý hệ thống học tập trực tuyến (Elearning), tổ chức thi trên máy tính, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động tin học liên quan tới tuyển sinh, khảo thí

Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp và phát triển các ứng dụng CNTT cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường nhằm đáp ứng như cầu về ứng dụng CNTT

 1. Tổ chức nghiên cứu khoa học và hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 2. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên nhà trường. 
 3. Chuyển giao công nghệ tư vấn về ứng dụng CNTT
 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng