TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

S M T W T F S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Chức năng nhiệm vụ

 1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng kế hoạch chiến lược, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và tư vấn theo Luật công nghệ thông tin của Quốc hội, các qui định về Công nghệ thông tin của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Y tế ban hành.

 1. Nhiệm vụ
 1. Chủ trì xây dựng chiến lược công nghệ thông tin, kế hoạch phát triển hạ tầng và ứng dụng phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu và tư vấn của nhà trường
 2. Chủ trì xây dựng các văn bản qui chế liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu và tư vấn của nhà trường, bao gồm cả hệ thống mạng và trao đổi thông tin trong nhà trường
 3. Tổ chức nghiên cứu, phân tích dự báo các vấn đề có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ theo phân công
 4. Tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của nhà trường:
 • Thiết kế, thi công cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 • Quản lý hệ thống máy chủ, máy trạm, các phòng máy phục vụ cho đào tạo, khảo thí và duy trì hệ thống mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN) của nhà trường; là đầu mối kết nối với mạng thông tin giữa Bộ Y tế, Bộ Giáo dục - Đào tạo và các tổ chức có liên quan
 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường viết phần mềm, xây dựng, quản hệ thống lý website.
 • Quản lý về mặt kỹ thuật toàn bộ các thiết bị tin học trong trường, bảo đảm sự hoạt động liên tục, thông suốt của hệ thống; hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng khi có yêu cầu
 • Phối hợp với các đơn vị thuộc nhà trường và các tổ chức có liên quan thực hiện công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống tin học, cơ sở dữ liệu điện tử của nhà trường

Xem tiếp